Institution

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti

Začal svoju činnost v roku 1995 pod názvom Stredisko pre ochranu genetických zdrojov rastlín pri Katedre genetiky a šľachtení rastlín. V roku 2001 sa Stredisko transformovalo na Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti ako samostatné špecializované výskumné a vzdelávacie pracovisko. V roku 2005 bol Inštitút organizačne pričlenený na Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov. Inštitút zabezpečuje výskumné, rozvojové, vzdelávacie a poradenské aktivity z oblasti monitoringu hodnotenia, evidencie, uchovávania  a využívania genetických zdrojov rastlín zo starých a krajových odrôd ako aj menej známych a menej využívaných druhov rastlín, ich šľachtenia a revitalizáciu tradičných agroekosystémov.

Inštitút zabezpečuje výskumné aktivity na úrovni realizácie integrovaných vedecko-technických projektov v spolupráci s odbornými pracoviskami univerzitami, výskumnými, vzdelávacími, výrobnými, šľachtiteľskými, semenárskymi a inými domácimi a zahraničnými inštitúciami.  Od roku 1992 realizuje dlhodobý výskumný program pod názvom „Uchovanie ohrozeného genofondu úžitkových druhov rastlín na Slovensku“. Hlavným cieľom výskumného programu je monitoring, sústreďovanie, hodnotenie, evidencia, rozmnožovanie, vylepšovanie, dlhodobé uchovávanie a cieľavedomé využívanie genetickou eróziou ohrozených originálnych starých a krajových odrôd ako aj hospodársky významných ekotypov z rozšírených populácií  z menej známých a mej využívaných  druhov rastlín na Slovensku.