Management meeting, Kvitka Polonyny, Ukraina 20. – 22. 4. 2017