Moderné aspekty uchovania ľudského zdravia, medzinárodná konferencia, Sanatórium Kvitka Pokonyny, 21. – 22. apríla 2017

Medzinárodná konferencia v Kvitku Polonyny v znamení jubileí.

Na základe dlhoročnej zmluvnej spolupráce medzi Inštitútom fytoterapie pri Národnej univerzite v Užhorode a Inštitútom ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri FAPZ zabezpečili oba kolektívy v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi v dňoch 21. – 22. apríla 2017 v Kvitku Polonyny na Ukrajine už jubilejnú desiatu medzinárodnú konferenciu pod názvom „Moderné aspekty uchovania ľudského zdravia“.

Konferencie sa zúčastnilo 123 účastníkov z 5 krajín. V odbornom programe bolo prezentovaných 35 odborných prednášok z toho 4 za SPU Nitra (doc. Ing. Ján Brindza, CSc., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Ing. Eva Ivanišová, PhD., Ing. Erika Mňahončáková, PhD.). V zborníku vedeckých prác bolo prezentovaných celkove 132 odborných prác, z toho 12 za rôzne kolektívy z SPU v Nitre a to hlavne v spolupráci s mnohými zahraničnými účastníkmi, ktorí absolvovali výskumné pobyty na IOBBB v rámci programu Vyšehradského fondu a Národného štipendijného programu.

Konferencia bola venovaná aj 25. výročiu založenia Inštitútu fytoterapie pri Národnej univerzite v Užhorode, ktorý sa orientuje na využitie rastlín vo výžive a fytoterapii. Kolektív Inštitútu vyvinul za obdobie činnosti mnohé konkrétne výrobky čajov a výživových doplnkov, z ktorých sú mnohé patentované a prakticky využívané. Najväčšia zásluha Inštitútu sa pripisuje aktívnej pomoci kolektívu pri pomoci a liečení obyvateľov postihnutých radiáciou po havárií v Černobyli jednoduchými rastlinnými preparátmi.

Na konferencii si účastníci slávnostne pripomenuli aj významné životné jubileum riaditeľky uvedeného Inštitútu pani prof. Oksany Hanych. K ctihodnému 85. životnému jubileu udelil rektor SPU v Nitre pán Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. jubilantke „Zlatú medailu SPU v Nitre“ za aktívnu medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v oblasti vzdelávania a výskumu, ktorú odovzdal doc. Ing. Ján Brindza, CSc. spoločne s pozdravným listom od dekana FAPZ pána doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. k 25. výročiu založenia Inštitútu.

Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. a Mgr. Oľga Grygorieva, PhD., koordinátorka za Ukrajinu pre spoluprácu s pracoviskami SPU v Nitre, v spoločnej prednáške prezentovali dosiahnuté výsledky za 10 rokov aktívnej spolupráce medzi Inštitútom ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri FAPZ a 21 výskumnými pracoviskami a univerzitami Ukrajiny v oblasti výskumných pobytov študentov (5), doktorandov (26) a výskumných pracovníkov (65). Realizácie 11 spoločných výskumných projektov, spoluorganizovania 23 medzinárodných konferencií z rôznej problematiky, prípravy 116 spoločných publikácií vo vedeckých periodikách, vydania 5 monografií, oficiálnej registrácie 5 spoločných patentov a mnohých ďalších výstupov.

Ing. Jana Šimková