AgroBioNet

Hlavným cieľom medzinárodnej siete je vytvorenie materiálno-technických a inštitucionálnych podmienok pre rozvoj medzinárodnej spolupráce pri využívaní tradičných, zabudnutých, nevyužívaných, menej známych druhov rastlín v súlade s ratifikovaným medzinárodným Dohovorom o biologickej diverzite s hlavnými prioritami: podpory zvyšovania potravinovej bezpečnosti, rozširovanie a využívanie druhov rastlín pre zlepšovanie zdravia obyvateľstva, zabezpečenie remediácie prírodných zdrojov a životného prostredia, zlepšovanie sociálno-ekonomického rozvoja vidieka ako základne pre uchovanie krajiny, vytváranie podmienok pre rozvoj regionálnej ekonomiky a podpory malých, mladých a rodinných farmárov; vytvárania príležitostí pre rozvoj malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, vytvárania pracovných príležitostí pre šľachtenie množenie a pestovanie nových druhov, zabezpečovanie transféru poznatkov pre poľnohospodársku a potravinársku verejnosť, zvyšovanie znalostí vidieckeho obyvateľstva pre uplatňovanie zdravej výživy.